• E-mail: paneli@karimpex.si
 • 031-664-499
 • 041-448-700
 • Pon-Pet: 8:00 - 12:00 in 13:00 - 16:00

Splošni pogoji

 • Ti splošni pogoji urejajo obligacijske odnose med družbo KAR IMPEX, d.o.o., Goriška cesta 3, Vipava (v nadaljnjem besedilu prodajalec) in kupci blaga in izdelkov iz njegovega prodajnega programa (v nadaljnjem besedilu blago).
 • Ti splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen če se prodajalec in kupec za posamezen primer pisno ne dogovorita drugače.
 • Prodajalec lahko brez vnaprejšnjega obvestila v program uvede novo blago ali določeno blago izloči iz prodajnega programa, dolžan pa je dobaviti blago, za katerega je že potrdil naročilo.

Ponudbe in naročilo

 • Prodajalec posreduje kupcu ponudbo, ki vsebuje količino, ceno in dobavni rok glede na specifikacijo izdelka v povpraševanju kupca.
 • Vse ponudbe brez ustreznega pisnega naročila kupca so za prodajalca neobvezujoče.
 • Prodajalec garantira pogoje iz ponudbe samo v okviru veljavnosti ponudbe.
 • Šteje se, da je naročilo kompletno, ko vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo blaga, še posebej, ne pa samo, količino in specifikacijo posameznih tipov, kakovost, tip, načrt, specifične lastnosti in nameravano uporabo blaga, kraj in čas predvidene dobave ter prioritete izdelave in dobave. Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu dogovorili za standardne lastnosti prodajalčevega blaga.
 • Karakteristike blaga v ponudbi se lahko razlikujejo od karakteristik primerljivega blaga objavljenih na spletni strani prodajalca glede na proizvajalca. Na željo kupca prodajalec priskrbi tehnične podatke blaga iz ponudbe.
 • Blago prodajalec izdela ali dobavi na podlagi vsebine pisnega naročila, v katerem se kupec sklicuje na številko ponudbe prodajalca in splošne prodajne pogoje KAR IMPEX. Potrdila naročila: pisno oz. iz ponudbe.

Cene

 • V ponudbi veljajo cene iz trenutno veljavnih cenikov. Vse cene veljajo FCA skladišče prodajalca, če na ponudbi ni zapisano drugače. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS, izdana pri International Chamber of Commerce, Paris, ki se uporabljajo v ponudbah, potrditvah naročila in fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti.
 • Standardna embalaža za cestni prevoz je vključena v ceno, transportne stroške do kupca in drugo transportno embalažo zaračuna prodajalec posebej, če ni drugače dogovorjeno v ponudbi.
 • Blago, za katerega prodajalec potrdi naročilo, mora dobaviti po ceni, ki je veljala v času naročila. Dogovorjena cena velja za pogoje dogovorjene v ponudbi. Prodajalec ima pravico spremeniti dobavne pogoje v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načrtih, načinu dostave oziroma prevzema, specifičnih lastnostih ali nameravani uporabi blaga, prav tako ima pravico do povrnitve vseh nastalih stroškov (tudi stroškov zaradi večkratne organizacije dela v procesu) in morebitne škode zaradi kasnejših sprememb naročila s strani kupca.
 • Vse dajatve v državi prejemnika blaga, vključno z davki, carino, pristojbinami…, so strošek kupca.

Definicija delovnega dneva

 • »Delovni dan« pomeni časovno obdobje 8 zaporednih ur od 08.00 h do 16.00 h istega dne, vsak dan v tednu od vključno ponedeljka do vključno petka.

Dobavni roki

 • Informativni dobavni roki so navedeni v ponudbi prodajalca.
 • Rok dobave določita prodajalec in kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu.
 • Prodajalec obvesti kupca o pripravljenosti blaga za odpremo po elektronski pošti oz. po dogovoru
 • V primeru, da bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.
 • Navedeni dobavni roki na ponudbi veljajo s pridržkom, saj je prodajalčeva dobava vezana na prejem blaga s strani dobavitelja.

Plačilni pogoji

 • Plačilni pogoji so podani v ponudbi (avans, 50 % ob naročilu + 50 % pred dobavo). Prodajalec in kupec se za plačilne pogoje lahko dogovorita drugače, vendar v pisni obliki.
 • Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.
 • Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.
 • S pisno potrditvijo oz. s plačilom avansa, stranka potrjuje ponudbo/predračun (vrsto, količino, dimenzije, barvo blaga, ceno, pogoje…).
 • V podjetju je možno plačilo le z gotovino. Plačilnih kartic ne sprejemamo.
 • Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, do popolnega plačila.

Prevzem blaga / dostava blaga

 • V primeru prevzema na sedežu prodajalca, mora kupec prevzeti blago količinsko in kakovostno pred nakladanjem na prevozno sredstvo.
 • Pri prevzemu blaga je kupec dolžan blago takoj, na običajen način pregledati in o očitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca, v nasprotnem primeru izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova ter se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju. Kasnejših reklamacij iz naslova očitnih napake prodajalec ne upošteva.
 • Kupec je v primeru osebnega prevzema blaga dolžan zagotoviti ustrezno prevozno sredstvo. Prodajalec ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe blaga, ki je nastala pri kupčevi odločitvi glede postavitve blaga na njegovo prevozno sredstvo.
 • Kupec mora napovedati prevzem najkasneje 1 dan pred predvidenim prevzemom oz. po dogovoru.
 • Kupec mora blago prevzame v roku 14 dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem. V primeru zamude pri prevzemu blaga pride nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo.
 • v primeru dostave je kupec dolžan podati točen naslov za dostavo in kontaktne podatke osebe, ki bo pri razkladu
 • blago je dostavljeno NERAZLOŽENO, za razklad poskrbi kupec.
 • V primeru prevzema v kraju, navedenem na tovornem listu ali dobavnici, mora kupec raztovoriti blago najkasneje v roku 4 ur in še pred ali med razkladanjem prekontrolirati blago. O transportnih poškodbah je potrebno napisati zapisnik, ki ga podpiše prevoznik, prejemnik blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati pred oz najkasneje med razkladanjem. Reklamacijski zapisnik s fotografijami je kupec dolžan posredovati prodajalcu najkasneje v roku 48 ur.
 • Za raztovor paketov je stranka sama dolžna oceniti s kakšno mehanizacijo je primerno ter varno razložiti, da ne pride do poškodb. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo pri raztovoru blaga ob dostavi.

Montaža

 • Montaža panelov mora biti izvedena s strani osebe/podjetja, ki je strokovno kvalificirano za izvedbo del. Poskrbljeno mora biti za ustrezno zaščitno opremo monterja (npr. čevlji, ki ne povzročajo mehanskih poškodb na materialu, rokavice proti vrezu …). Pri posegu na panel, je potrebno poskrbeti, da ne pride do poškodb materiala, posebna pozornost je potrebna pri ustvarjanju ostružkov (vrtanje, rezanje…), da se jih sproti čisti s strehe/fasade, sicer lahko pride do poškodbe pločevine in pospeši rjavenje.

Reklamacija

 • V primeru reklamacije, blago vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb kot reklamiranih ter nikakor ne sme biti uporabljeno. Blago mora biti vrnjeno prodajalcu v dogovorjenem roku, v nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije oz. po dogovoru.
 • Vidne napake mora kupec ugovarjati nemudoma oziroma v osmih dneh po prevzemu blaga. V trgovskem prometu veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak ostanejo veljavna. Če v osmih delovnih dneh po dospetju blaga na dogovorjeni kraj ni podana reklamacija blaga, se šteje, da je blago sprejeto.
 • Če gre za skrite napake, ki jih kupec ob običajnem pregledu pri prevzemu blaga ni mogel opaziti, mora kupec o skritih napakah pisno obvestiti prodajalca nemudoma oz. najkasneje v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napake opazil.
 • Kupec je dolžan prodajalcu podati reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom in dokazili.
 • Po prejemu reklamacije se prodajalec mora prepričati, da je reklamacija upravičena. Prodajalec reklamacijo posreduje dobavitelju blaga. Po dogovoru z dobaviteljem lahko prodajalec kupcu ponudi predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. V primeru, da blaga tehnično upravičeno ni mogoče vgraditi in se zato blago zamenja, se dodatni čas zamenjave z nadomestnim blagom, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok. Za čas in rešitev reklamacije prodajalec ni odgovoren.
 • Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.
 • Zaradi nestrokovne uporabe ali nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. V tem primeru reklamacija ni upravičena. V primeru neupravičene reklamacije nosi vse stroške nastale s tem kupec.
 • Podajalec si pridržuje pravico do odstopanj barvne nianse pri prodanem blagu, ki je posledica dobave iz različnih šarž.
 • Pri naročilih panelov in trapezov temnejših barv (kot RAL 8017, 7016, 3009) se priporoča debelina pločevine vsaj 0,6 mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.
 • Blago iz akcijske ponudbe ni predmet reklamacije, ter je brez garancije (navedeno v oglasu)

Lastninski pridržek

 • Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh obveznosti s strani kupca ne glede na njihov temelj.

Jamstvo in garancija

 • Prodajalec daje takšna jamstva za blago, kakršna je dobil od dobavitelja. Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom. Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki je nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem. Kupec nikakor ne sme uporabiti in / ali prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena.

Odgovornost

 • Prodajalec jamči, da bo dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo ob naročilu in/ali potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali kvalitete se zaveže nadomestiti oz. popraviti grajano blago.
 • Za škodo zaradi izgube dobička, izgube poslovnega interesa prodajalec ne odgovarja..
 • Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca in ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode.

Višja sila

 • Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitev pogodbe prišlo zaradi višje sile. Izraz višja sila pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj njunega poslovanja.

Odstop terjatev in obvestila

 • Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve.
 • Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi sporočila preko ustreznih sredstev telekomunikacije (fax, elektronska pošta…)

Varovanje osebnih podatkov

 • Prodajalec osebne podatke uporabi izključno za namen, zaradi katerega mu jih kupec posreduje in jih ne posreduje nepooblaščenih tretjim osebam.
 • Po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov ima posameznik pravico od podjetja zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ter pravico do popravka in izbrisa osebnih podatkov
   

Reševanje sporov

 • Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ajdovščini.